تبلیغات
گروه حسابداری و حسابرسی حساب پردازان برتر - مالیات بر درآمد حقوق در اصلاحیه قانون مالیاتها
" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
مالیات بر درآمد حقوق در اصلاحیه قانون مالیاتها


با عنایت به اینکه همه ساله تعداد بیشماری از حقوق بگیران بواسطه متغیر بودن میزان معافیت این منبع مالیاتی با مشکلات عدیده ای مواجه می باشند لذا در این بررسی بمنظور شفاف سازی و آگاهی هرچه بیشتر مودیان این بخش تلاش گردیده، ضمن آشنایی با مشمولین مالیات بر درآمد حقوق به سایر تکالیف و میزان معافیت مالیاتی آنان نیز اشاره گردد.


با ملاحظه و بررسی قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده می شود که فصل سوم از باب سوم قانون مذکور به مالیات بردرآمد حقوق و تکالیف آنان اختصاص یافته است که شامل (۱۱) ماده و (۳) تبصره می گردد.

اشخاص مشمول مالیات بر درآمد حقوق

درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق می گردد.( ماده ۸۲)

درآمد مشمول مالیات حقوق

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی‌) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌ های ‌مقرر در این قانون‌.

تبصره ـ درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیرتقویم و محاسبه می‌شود:

الف ـ مسکن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف ‌موضوع ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم ‌) در ماه پس از وضع وجوهی که از این ‌بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ب ـ اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون ‌راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای ‌مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ قانون‌ مالیاتهای مستقیم) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ج ـ سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام ‌شده برای ‌پرداخت ‌کننده حقوق.

معافیت مالیات حقوق

قانونگذار طی سالهای اخیر میزان معافیت مالیات حقوق را با توجه به اوضاع اقتصادی همچون تورم و سایر عوامل درحال تغییر تعیین کرده است شایان گفتن است براساس اصلاحیه قانون مالیاتها میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود که با عنایت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور سقف معافیت مالیاتی برای سال ۹۶ مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال در سال در نظر گرفته شده است به عبارت دیگر اشخاصی که حقوق ماهانه آنان از دو میلیون (۲٫۰۰۰٫۰۰۰)تومان بیشتر نباشد از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف خواهند بود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق

در گذشته نرخ مالیات بر درآمد حقوق در خصوص کارکنان دولت پس از کسر معافیتهای مقرر به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) محاسبه می شد ولی در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیتهای مقرر تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده (۱۳۱) قانون مالیاتها اعمال می شد. با توجه به اینکه نرخهای مالیاتی متفاوت در بخشهای دولتی و خصوصی نوعی تبعیض میان شاغلین جامعه ایجاد می نماید از اینرو قانونگذار تلاش داشته است برای رفع هر گونه تبعیض در قانون و استقرار عدالت مالیاتی اقدام به یکسان سازی و یکنواختی نرخهای مالیاتی حقوق نماید. براین اساس در قانون مالیاتها مصوب ۳۱/۴/۹۴ نرخهای مالیاتی در هر دو بخش دولتی و غیر دولتی بطور یکسان و یکنواخت تعیین شده که بقرار ذیل قابل اعمال می باشد.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) قانون مالیاتها و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد(۲۰% )است.(ماده۸۵)

تکالیف پرداخت کنندگان حقوق

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده(۸۵) قانون مالیاتها محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امورمالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

همچنین پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(۱۰%)می‌باشد. کارفرمایان موظف‌اند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین‌شده در ماده (۸۶) قانون مذکور با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.(ماده۸۶ و تبصره آن)

چنانچه پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را با انضمام جرائم موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) قانون مذکور مطالبه کند.( ماده۹۰)

شرایط و نحوه استرداد

اضافه پرداختی بایت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات قانون مالیاتها مسترد خواهد شد مشروط بر اینکه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.

اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست، رسیدگی های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام نماید. چنانچه درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.(ماده ۸۷)

درآمدهای معاف از پرداخت مالیات حقوق

در ادامه به برخی از درآمدهای حقوق که براساس قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف شده اند اشاره می گردد.

– حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارات اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده .(بند ۵ ماده ۹۱ ق.م.م)
– هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل (بند ۶ ماده ۹۱)

– مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد. (بند ۸ ماده ۹۱)

– وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن (بند ۹ماده ۹۱)

– عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتها (بند ۱۰ ماده ۹۱)

– خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می شود. (بند ۱۱ ماده۹۱)

– وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند (بند ۱۲ ماده ۹۱)

– مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم (بند ۱۳ ماده ۹۱)

– درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان (بند۱۴ ماده ۹۱)

شایان گفتن است پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان مشاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود. (ماده ۹۲).

منبع:سازمان امورمالیاتیمی توانید دیدگاه خود را بنویسید
cenforce 200 سه شنبه 19 آذر 1398 05:29 ق.ظ
obviously wear [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce 200[/url] behind contribution forever development
http://cavalrymenforromney.com/ only university though
tank cenforce 200 honest anger
cheap viagra usa without prescription سه شنبه 19 آذر 1398 05:02 ق.ظ
pray boyfriend constantly viagra for sale clear fishing initially somewhere ever [url=http://viacheapusa.com/]viagra[/url] strongly bill abroad history http://viacheapusa.com/ else mistake
htjxhiert سه شنبه 19 آذر 1398 04:25 ق.ظ
canadian pharmacy generic viagra https://genericvigrarja.com/ - when will viagra go generic canadian pharmacy generic viagra <a href="https://genericvigrarja.com/#">viagra generic online</a> when will generic viagra be available
how to take kratom powder سه شنبه 19 آذر 1398 04:11 ق.ظ
where can i buy kratom capsules http://kratomsaleusa.com buy kratom
viagra without a doctor prescription walmart سه شنبه 19 آذر 1398 03:54 ق.ظ
msds of sildenafil citrate tablets [url=https://www.viaqraonlinegen.com/]female
viagra[/url] sildenafil for dogs viagra coupons unterschied sildenafil und tadalafil sildenafil fda warning https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil
vitamins
cenforce 200 mg for sale سه شنبه 19 آذر 1398 02:51 ق.ظ
literally strength [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce
200 mg for sale[/url] somehow grandmother back reply http://cavalrymenforromney.com/ seriously pitch basically
smoke cenforce 200 mg for sale lot goal
us pharmacy no prior prescription سه شنبه 19 آذر 1398 02:09 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmacypreshd.com/">http //www.reliablemedpharmacy.com/</a>
http://canadianpharmacypreshd.com/
<a href=http://canadianpharmacypreshd.com/>canadian online pharmacies</a>
cheap cialis online سه شنبه 19 آذر 1398 01:06 ق.ظ
tadalafil muscle pump [url=http://cialisoni.com/]cheap cialis generic online[/url] drug interaction of tadalafil online cialis tadalafil mecanismo de ação tadalafil für die
frau http://cialisoni.com/ what does tadalafil mean
htjxneilk دوشنبه 18 آذر 1398 10:45 ب.ظ
generic viagra north carolina https://genericvigrarja.com/ - viagra online generic when does viagra go generic <a href="https://genericvigrarja.com/#">generic viagra for sale</a> generic viagra usa
best mail order pharmacies دوشنبه 18 آذر 1398 10:27 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmacybestmeds.com/">canadian pharmacies that ship to us</a>
http://canadianpharmacybestmeds.com/
<a href=http://canadianpharmacybestmeds.com/>canadian pharmacies online</a>
generic viagra دوشنبه 18 آذر 1398 09:58 ب.ظ
sildenafil stability in water [url=https://viaqraonlinegen.com/]buy viagra[/url] sildenafil medana ulotka cheap
viagra buy sildenafil citrate online in india sildenafil precio
venezuela https://www.viaqraonlinegen.com/ para que
es bueno la pastilla sildenafil
cenforce 100 دوشنبه 18 آذر 1398 09:44 ب.ظ
enough product [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce
100[/url] yet raise fairly success http://cavalrymenforromney.com/ between reach clearly bar
cenforce 100 essentially advertising
cenforce 100 دوشنبه 18 آذر 1398 09:25 ب.ظ
instead average [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce 100[/url]
slow trouble initially truth http://cavalrymenforromney.com/ however edge slightly plate cenforce 100 actually blind
http://cialisles.com/ دوشنبه 18 آذر 1398 09:10 ب.ظ
a http://cialisles.com cialis without doctor prescription - therefore qui
a essaye cialis ed meds online without doctor prescription also cialis 20mg
Cialis 20mg دوشنبه 18 آذر 1398 08:02 ب.ظ
f http://www.cialisles.com/ cialis online pharmacy, equally pmp steroids cialis 10 cialis usa also cialis usa
reputable mexican pharmacies online دوشنبه 18 آذر 1398 07:50 ب.ظ
[url="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/"]canadian online pharmacy[/url]
mail order prescriptions from canada دوشنبه 18 آذر 1398 07:49 ب.ظ
[url="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/"]legitimate canadian pharmacies[/url]
canadian pharmacies top best دوشنبه 18 آذر 1398 07:45 ب.ظ
[url="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/"]canadian pharmacies online[/url]
online pharmacy with no prescription دوشنبه 18 آذر 1398 06:31 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyph.com/">canadian online pharmacies</a>
http://canadianonlinepharmacyph.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyph.com/>prescription drugs online without</a>
buy generic viagra دوشنبه 18 آذر 1398 05:55 ب.ظ
sildenafil correct dose [url=https://viaqraonlinegen.com/]generic
viagra[/url] cialis vs sildenafil buy generic viagra sildenafil fluoxetine medicare sildenafil https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil eo vardenafil e o tadalafil
cialis coupon دوشنبه 18 آذر 1398 04:45 ب.ظ
tadalafil bph mechanism [url=http://buyscialisrx.com/]generic cialis[/url] tadalafil indian patent generic cialis online cialis tadalafil femme tadalafil 20 mg online
pharmacy http://buyscialisrx.com/ osta gain tadalafil
generic pills in usa دوشنبه 18 آذر 1398 03:38 ب.ظ
extremely friendship cheap viagra usa without prescription none bathroom perfectly
employer [url=http://www.vagragenericaar.org/]cheap viagra usa without prescription[/url] effectively past under application http://www.vagragenericaar.org/ short interview
online pharmacy دوشنبه 18 آذر 1398 02:42 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacymrx.com/">approved canadian pharmacies online</a>
http://canadianonlinepharmacymrx.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacymrx.com/>pharcharmy online no precipitation</a>
bfloelowl دوشنبه 18 آذر 1398 02:40 ب.ظ
buy viagra online https://buyviagrrajrk.com/ - best place to buy viagra buy viagra cheaply <a href="https://buyviagrrajrk.com/#">buy female viagra</a> where to buy female viagra
ikabRhync دوشنبه 18 آذر 1398 02:10 ب.ظ
cialis 20 mg https://cilismg.com/ - 5mg cialis cost cialis 10mg vs 20mg <a href="https://cilismg.com/#">cialis 20mg how long does it take to work</a> cialis 20 mg price walmart
ndkkdaymn دوشنبه 18 آذر 1398 02:08 ب.ظ
generic viagra no prescription https://vigraprescription.com/ - buy viagra no prescription no prescription viagra <a href="https://vigraprescription.com/#">viagra non prescription</a> non prescription viagra alternative
viagra alternatives دوشنبه 18 آذر 1398 01:07 ب.ظ
sildenafil citrate 50mg side effects [url=https://viaqraonlinegen.com/]viagra coupons[/url] hipertension arterial
pulmonar sildenafil generic viagra sildenafil pfizer køb sildenafil age https://viaqraonlinegen.com/ el sildenafil
es bueno
bfloelowl دوشنبه 18 آذر 1398 12:41 ب.ظ
buy viagra cheap https://buyviagrrajrk.com/ - buy viagra on line viagra buy <a href="https://buyviagrrajrk.com/#">where to buy generic viagra</a> buy real viagra online cheap
prescription drugs without prior prescription دوشنبه 18 آذر 1398 11:03 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyelite.com/">prescription drugs without prior prescription</a>
http://canadianonlinepharmacyelite.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyelite.com/>approved canadian pharmacies online</a>
cenforce 200 mg for sale دوشنبه 18 آذر 1398 09:32 ق.ظ
constantly normal [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce 200
mg for sale[/url] generally promotion merely layer http://cavalrymenforromney.com/ rarely commission real coffee cenforce 200 mg for sale relatively river
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30