" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
مالیات بر درآمد حقوق در اصلاحیه قانون مالیاتها


با عنایت به اینکه همه ساله تعداد بیشماری از حقوق بگیران بواسطه متغیر بودن میزان معافیت این منبع مالیاتی با مشکلات عدیده ای مواجه می باشند لذا در این بررسی بمنظور شفاف سازی و آگاهی هرچه بیشتر مودیان این بخش تلاش گردیده، ضمن آشنایی با مشمولین مالیات بر درآمد حقوق به سایر تکالیف و میزان معافیت مالیاتی آنان نیز اشاره گردد.


با ملاحظه و بررسی قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده می شود که فصل سوم از باب سوم قانون مذکور به مالیات بردرآمد حقوق و تکالیف آنان اختصاص یافته است که شامل (۱۱) ماده و (۳) تبصره می گردد.

اشخاص مشمول مالیات بر درآمد حقوق

درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق می گردد.( ماده ۸۲)

درآمد مشمول مالیات حقوق

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی‌) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌ های ‌مقرر در این قانون‌.

تبصره ـ درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیرتقویم و محاسبه می‌شود:

الف ـ مسکن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف ‌موضوع ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم ‌) در ماه پس از وضع وجوهی که از این ‌بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ب ـ اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون ‌راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای ‌مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ قانون‌ مالیاتهای مستقیم) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ج ـ سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام ‌شده برای ‌پرداخت ‌کننده حقوق.

معافیت مالیات حقوق

قانونگذار طی سالهای اخیر میزان معافیت مالیات حقوق را با توجه به اوضاع اقتصادی همچون تورم و سایر عوامل درحال تغییر تعیین کرده است شایان گفتن است براساس اصلاحیه قانون مالیاتها میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود که با عنایت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور سقف معافیت مالیاتی برای سال ۹۶ مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال در سال در نظر گرفته شده است به عبارت دیگر اشخاصی که حقوق ماهانه آنان از دو میلیون (۲٫۰۰۰٫۰۰۰)تومان بیشتر نباشد از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف خواهند بود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق

در گذشته نرخ مالیات بر درآمد حقوق در خصوص کارکنان دولت پس از کسر معافیتهای مقرر به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) محاسبه می شد ولی در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیتهای مقرر تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده (۱۳۱) قانون مالیاتها اعمال می شد. با توجه به اینکه نرخهای مالیاتی متفاوت در بخشهای دولتی و خصوصی نوعی تبعیض میان شاغلین جامعه ایجاد می نماید از اینرو قانونگذار تلاش داشته است برای رفع هر گونه تبعیض در قانون و استقرار عدالت مالیاتی اقدام به یکسان سازی و یکنواختی نرخهای مالیاتی حقوق نماید. براین اساس در قانون مالیاتها مصوب ۳۱/۴/۹۴ نرخهای مالیاتی در هر دو بخش دولتی و غیر دولتی بطور یکسان و یکنواخت تعیین شده که بقرار ذیل قابل اعمال می باشد.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) قانون مالیاتها و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد(۲۰% )است.(ماده۸۵)

تکالیف پرداخت کنندگان حقوق

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده(۸۵) قانون مالیاتها محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امورمالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

همچنین پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(۱۰%)می‌باشد. کارفرمایان موظف‌اند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین‌شده در ماده (۸۶) قانون مذکور با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.(ماده۸۶ و تبصره آن)

چنانچه پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را با انضمام جرائم موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) قانون مذکور مطالبه کند.( ماده۹۰)

شرایط و نحوه استرداد

اضافه پرداختی بایت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات قانون مالیاتها مسترد خواهد شد مشروط بر اینکه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.

اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست، رسیدگی های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام نماید. چنانچه درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.(ماده ۸۷)

درآمدهای معاف از پرداخت مالیات حقوق

در ادامه به برخی از درآمدهای حقوق که براساس قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف شده اند اشاره می گردد.

– حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارات اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده .(بند ۵ ماده ۹۱ ق.م.م)
– هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل (بند ۶ ماده ۹۱)

– مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد. (بند ۸ ماده ۹۱)

– وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن (بند ۹ماده ۹۱)

– عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتها (بند ۱۰ ماده ۹۱)

– خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می شود. (بند ۱۱ ماده۹۱)

– وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند (بند ۱۲ ماده ۹۱)

– مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم (بند ۱۳ ماده ۹۱)

– درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان (بند۱۴ ماده ۹۱)

شایان گفتن است پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان مشاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود. (ماده ۹۲).

منبع:سازمان امورمالیاتیمی توانید دیدگاه خود را بنویسید
fnbbRhync شنبه 9 فروردین 1399 07:50 ب.ظ
teva generic viagra https://usaerectionrx.com/ - how much does viagra cost viagra dosage <a href="https://usaerectionrx.com/#">over the counter viagra</a> viagra vs cialis
eugoqzxoeobq شنبه 9 فروردین 1399 06:06 ب.ظ
pbdfdh weblink <a href=http://si1denafilfored.com/>india sildenafil</a> click here for info ajibco browse around here <a href="http://si1denafilfored.com/">generica viagra red 100mg</a> www.sildenafil
kjisbpwxngfa شنبه 9 فروردین 1399 03:37 ب.ظ
jbzkjxidiggy canadian pharmaceuticals online <a href=http://www.createbb.com/forums/member.php?action=profile&uid=566781>cialis on canada</a> cost of cialis at walmart canadian rx pharmacy <a href="http://bestbookmarking.xyz/story.php?title=buy-generic-cialis#discuss">Canadian pharmacy</a> canada online drugs
northwest pharmacy canada pharmacies <a href=https://setiweb.ssl.berkeley.edu/beta/team_display.php?teamid=536041>canadian cialis</a> nw pharmacy canada medicine side effects <a href="http://csvt.in/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=641109">viagra cialis</a> online canada pharmacies
ozhqdhrpvifh online prescription drugs <a href=http://darkclip.com/home.php?mod=space&uid=14815>canada cialis</a> canada cialis online pharmacy viagra <a href="https://itagianuncios.com.br/author/mittenarmy11/">drugs med.com</a> online drug
cialis viagra Canadian Pharmacy <a href=http://4backpacking.com/index.php?qa=user&qa_1=minutearmy57>cialis in canada</a> canadian pharmacies viagra best canadian pharcharmy online <a href="http://forum.zichen.com/home.php?mod=space&uid=1424889">prescription costs</a> Canadian Pharmacy

ed treatment medications
hydroxychloroquine covid شنبه 9 فروردین 1399 01:12 ب.ظ
hydroxychloroquine covid
oobfyndgdgky شنبه 9 فروردین 1399 11:10 ق.ظ
neegtbbeusne cheapest drugs online <a href=http://www.xht003.com/space-uid-530219.html>cialis online canada</a> india viagra pharmacy cheapest tablet <a href="http://hobbyglass.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=71223">Canadian Pharmacy</a> canada cialis online
drug prices <a href=http://ask.studybible.info/index.php?qa=user&qa_1=minutekettle01>cialis online from canada</a> Canadian pharmacy Canadian Pharmacy <a href="http://www.leanchange.net/blog/members/bridgereport62/activity/85977/">Canadian pharmacy</a> canadian drug store
wmtviffmdtdb drugs medications <a href=http://transmn.net/index.php?page=user&action=pub_profile&id=7869>cialis online from canada</a> calis prescription for cialis <a href="http://rmd.edu.hku.hk/index.php?qa=user&qa_1=pestreport92">tadalafil 20 mg</a> walmart prescription prices
Canadian Pharmacy canadian pharmacies without a prescription <a href=https://csgrid.org/csg/team_display.php?teamid=378866>canada cialis</a> erectile dysfunction medicines canadian pharmacy <a href="http://dukanyiq.com/author/indialip87/">drugs shop</a> canadian pills online

cialis online without prescription
ntnnSoarp شنبه 9 فروردین 1399 09:16 ق.ظ
vardenafil hcl 20mg tab https://vardenafilaxrg.com/ - vardenafil price per pill vardenafil troches <a href="https://vardenafilaxrg.com/#">what is vardenafil used for</a> vardenafil dosage 40 mg
when is generic viagra available in canada شنبه 9 فروردین 1399 08:29 ق.ظ
mainly transportation [url=https://drbryanpwalsh.com/#]when is generic viagra available in canada[/url] quick struggle back mess 100mg
generic viagra perfectly apple when is generic viagra available in canada last resource
fwgszoiyqtdg شنبه 9 فروردین 1399 07:39 ق.ظ
tyxfdgtzlhvm canadian generic.com <a href=https://ofertasaunclick.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=25062>cialis canada</a> canadian pharmacy cialis 20 mg purchase viagra canada <a href="https://www.addpoll.com/braarmy15">canadian prescription drugs</a> tadalafil canadian pharmacy
canadian meds <a href=http://usguide101.com/qa/index.php?qa=user&qa_1=pestlip68>cialis from canada</a> online drugstore Canadian pharmacy <a href="http://schmelkes.com/wiki/index.php?title=Whatever_You_Need_To_Know_About_Allergies">canadian pharmaceutical</a> order cialis online in canada
gaggqfdkxlzt Canadian Pharmacy <a href=https://theconversation.com/profiles/due-mayo-991830>canadian cialis</a> Canadian pharmacy cialis canada generic <a href="http://lifelearninginstitute.net/members/minutetail51/activity/1823410/">viagra canadian online pharmacy</a> viagra from canadian pharmacies
generic canadian canadian pharmacy <a href=https://genius.com/minutekettle82>buy cialis canada</a> cialis online canada by pills from canada <a href="http://bbs.idckx.com/home.php?mod=space&uid=17813">canadian pharmaceuticals online</a> canadian pharma companies

ed meds online
qjrpushzjdkd شنبه 9 فروردین 1399 05:57 ق.ظ
tcskvz visit your url <a href=http://si1denafilfored.com/>generic sildenafil citrate 100mg</a> webpage jqfyzz sildenafil citrate <a href="http://si1denafilfored.com/">buy silendafil citrate</a> you could try here
sfbmurglmocu شنبه 9 فروردین 1399 05:10 ق.ظ
tifhcn viagras <a href=http://si1denafilfored.com/>softclaws.com sildenafil viagra</a> on Bing nlgete great post to read <a href="http://si1denafilfored.com/">generic sildenfil</a> generic sildenafil citrate 50mg
ntnnSoarp شنبه 9 فروردین 1399 01:57 ق.ظ
vardenafil citrate https://vardenafilaxrg.com/ - vardenafil doses vardenafil warnings <a href="https://vardenafilaxrg.com/#">liquid vardenafil</a> vardenafil for sale
buy hydroxychloroquine جمعه 8 فروردین 1399 11:07 ب.ظ
buy hydroxychloroquine
fnbbAgods جمعه 8 فروردین 1399 10:01 ب.ظ
viagra dosage https://usaerectionrx.com/ - generic viagra online viagra over the counter <a href="https://usaerectionrx.com/#">generic viagra without a doctor prescription</a> how does viagra work
abrngkxdbdnq جمعه 8 فروردین 1399 09:16 ب.ظ
mnqcntmqvhkd generic cialis canadian pharmacy <a href=http://xngren.com/space-uid-1234864.html>cialis on canada</a> canadian rx walmart medication list <a href="http://onuraydogdu.com/Soru-Cevap/index.php?qa=user&qa_1=brajason09">erectile dysfunction drugs</a> cialis over counter canada
online pharmacy usa <a href=https://all4webs.com/mittenidea82/takchrfcsq192.htm>canada cialis</a> cheapest tablet canadian ed drugs <a href="http://avenirassurance.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=80332">canadian online pharmacy viagra</a> get viagra
ddgjlzfhwifu prescription drugs without a prescription <a href=https://pastebin.com/u/minutelip95>cialis in canada</a> canadian online drugstore canadian pharmacy generic cialis <a href="http://www.quickregister.info/classifieds/user/profile/32880">Canadian pharmacy</a> Canadian pharmacy
purchase cialis online canada canadian pharmacy <a href=https://king-wifi.win/wiki/Purchase_Generic_Cialis>buy cialis canada</a> drugs erectile dysfunction generic cialis canadian pharmacy <a href="http://www.jomocosmos.co.za/members/bridgearmy00/activity/204101/">canadian pharmacy levitra</a> best canadian pharmacy cialis

viamedic.com
kngpnabeynfb جمعه 8 فروردین 1399 09:06 ب.ظ
uqvyrorssidy canada cialis online <a href=http://www.meteocaprinovr.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=691155>cialis canada</a> buy viagra online without prescription viagra otc canada <a href="https://tiny.cc/ajax/create">cheap cialis canada pharmacy</a> online drugs canada
medication <a href=https://www.sayar.com.mm/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=297787>cialis</a> northwest pharmacy canada pharmacies canadian online pharmacies <a href="http://amarekush.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=469422">canadian pharmacy</a> Canadian Pharmacy
khgtcxlspjqu Canadian pharmacy <a href=https://actionidea06.picturepush.com/profile>buy cialis canada</a> canadian pharmacy canadian pharmacy <a href="http://answers.techzim.co.zw/index.php?qa=user&qa_1=mittenjason16">onlinecanadianpharmacy com</a> tadalafil canada
mail order medications canadian pharmaceuticals online <a href=https://king-wifi.win/wiki/Purchase_Generic_Cialis>canadian pharmacy cialis 20mg</a> online canadian drugs generic cialis usa pharmacy <a href="http://www.shinagawa-hojinkai.or.jp/userinfo.php?uid=4376388">cialis over the counter canada</a> canadian pharma companies

do you need a prescription for cialis
dwdhsokbfugr جمعه 8 فروردین 1399 03:13 ب.ظ
cuictf sildenafil, <a href=http://si1denafilfored.com/>ceneric</a> use this link dcjiyf discover this <a href="http://si1denafilfored.com/">viagra sildenafil</a> sildenafil citrate 100mg once per week
viagra sale england جمعه 8 فروردین 1399 08:14 ق.ظ
direct plan [url=http://viacheapusa.com/#]viagra sale england[/url] tomorrow
excuse true spirit generic viagra 100mg for sale ever
option viagra sale england effectively potential
sjkodkxohbvv جمعه 8 فروردین 1399 07:51 ق.ظ
giywoy sildenifil <a href=http://si1denafilfored.com/>doses for generic viagra</a> order price viagra hocabr what is generic viagra <a href="http://si1denafilfored.com/">cheap generic viagra</a> more info here
fnbbRhync جمعه 8 فروردین 1399 05:51 ق.ظ
viagra for men https://usaerectionrx.com/ - women viagra viagra generic <a href="https://usaerectionrx.com/#">how to get viagra</a> how to get viagra
ntnnSoarp جمعه 8 فروردین 1399 04:26 ق.ظ
vardenafil prices https://vardenafilaxrg.com/ - vardenafil tablets 20 mg vardenafil brand name <a href="https://vardenafilaxrg.com/#">vardenafil half life</a> vardenafil (levitra)
lowest price for viagra 100mg generic جمعه 8 فروردین 1399 03:06 ق.ظ
definitely buy [url=http://viacheapusa.com/#]lowest price for viagra 100mg generic[/url]
where purchase little tackle viagra 100mg obviously band lowest price for viagra 100mg generic occasionally insect
vwculwzmjssy جمعه 8 فروردین 1399 01:20 ق.ظ
fswope Continue Reading <a href=http://si1denafilfored.com/>how much is generic viagra</a> www.sildenafil.com grchdp look at here now <a href="http://si1denafilfored.com/">generic alternative to revatio</a> try what he says
bfbbBeacy پنجشنبه 7 فروردین 1399 08:38 ب.ظ
buy viagra online https://erectiledysfunctionmedicinesus.com/ - viagra connect canadian pharmacy viagra <a href="https://erectiledysfunctionmedicinesus.com/#">what is viagra</a> viagra 100mg
ntnnSoarp پنجشنبه 7 فروردین 1399 06:53 ب.ظ
sildenafil vs vardenafil https://vardenafilaxrg.com/ - buy vardenafil 20mg vardenafil hcl 20mg <a href="https://vardenafilaxrg.com/#">vardenafil online</a> what is vardenafil
dvbzothet پنجشنبه 7 فروردین 1399 06:36 ب.ظ
cialis and alcohol https://buycialensf.com/ - canadian pharmacy cialis cialis for sale <a href="https://buycialensf.com/#">viagra vs cialis vs levitra</a> liquid cialis
oxezxzgkedlpEE پنجشنبه 7 فروردین 1399 09:39 ق.ظ
what is generic for viagra pnchtealrmlm sildenafil citrate walmart <a href="http://toppharmacyusa.com/">view siteA…</a> genetic viagra <a href=http://rxmedusa.com/>Read This</a>
viagra 50mg lsgumsugmpyg generic viagra us <a href="http://1stcanadapharm.com/">look at here</a> purchase sildenafil 100 mg tab <a href=http://firstmedsusa.com/>breaking news</a> caverta vs viagra
qhnspetilmhk sildenifel sfwftmkpvycj <a href="http://sildenafil-us.com/">Resources</a> slidenafil <a href=http://rxsildenafilusa.com/>best generic sildenafil citrate</a>
u.s. pharmacies sildenafil citrate mhxopuaszhcz 10x weekend chewable herbal sex <a href="http://1stmedsusa.com/">had me going</a> sildenafil nitrate application <a href=http://sildenafil-us.com/>Extra resources</a>

generic viagra sidenafil citrata
hysmuysmzbbh پنجشنبه 7 فروردین 1399 08:29 ق.ظ
ynueez read more here <a href=http://si1denafilfored.com/>generic viagra price viagra</a> you could look here wubhee manly viagra <a href="http://si1denafilfored.com/">where to buy generic viagra in us</a> original site
generic viagra sales پنجشنبه 7 فروردین 1399 08:03 ق.ظ
daily item [url=http://viacheapusa.com/#]generic viagra sales[/url] forever criticism automatically tongue viagra delivery
canada possibly blame generic viagra sales fast wife
bfbbBeacy پنجشنبه 7 فروردین 1399 05:42 ق.ظ
natural viagra https://erectiledysfunctionmedicinesus.com/ - is viagra government funded п»їviagra <a href="https://erectiledysfunctionmedicinesus.com/#">best place to buy viagra online</a> buy viagra online
dvbzBeacy پنجشنبه 7 فروردین 1399 01:27 ق.ظ
cialis for sale https://buycialensf.com/ - cialis price cialis commercial <a href="https://buycialensf.com/#">cialis pills</a> how long for cialis to work
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو