تبلیغات
گروه حسابداری و حسابرسی حساب پردازان برتر - مالیات بر درآمد حقوق در اصلاحیه قانون مالیاتها
" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
مالیات بر درآمد حقوق در اصلاحیه قانون مالیاتها


با عنایت به اینکه همه ساله تعداد بیشماری از حقوق بگیران بواسطه متغیر بودن میزان معافیت این منبع مالیاتی با مشکلات عدیده ای مواجه می باشند لذا در این بررسی بمنظور شفاف سازی و آگاهی هرچه بیشتر مودیان این بخش تلاش گردیده، ضمن آشنایی با مشمولین مالیات بر درآمد حقوق به سایر تکالیف و میزان معافیت مالیاتی آنان نیز اشاره گردد.


با ملاحظه و بررسی قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده می شود که فصل سوم از باب سوم قانون مذکور به مالیات بردرآمد حقوق و تکالیف آنان اختصاص یافته است که شامل (۱۱) ماده و (۳) تبصره می گردد.

اشخاص مشمول مالیات بر درآمد حقوق

درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق می گردد.( ماده ۸۲)

درآمد مشمول مالیات حقوق

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی‌) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌ های ‌مقرر در این قانون‌.

تبصره ـ درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیرتقویم و محاسبه می‌شود:

الف ـ مسکن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف ‌موضوع ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم ‌) در ماه پس از وضع وجوهی که از این ‌بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ب ـ اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون ‌راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای ‌مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ قانون‌ مالیاتهای مستقیم) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ج ـ سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام ‌شده برای ‌پرداخت ‌کننده حقوق.

معافیت مالیات حقوق

قانونگذار طی سالهای اخیر میزان معافیت مالیات حقوق را با توجه به اوضاع اقتصادی همچون تورم و سایر عوامل درحال تغییر تعیین کرده است شایان گفتن است براساس اصلاحیه قانون مالیاتها میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود که با عنایت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور سقف معافیت مالیاتی برای سال ۹۶ مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال در سال در نظر گرفته شده است به عبارت دیگر اشخاصی که حقوق ماهانه آنان از دو میلیون (۲٫۰۰۰٫۰۰۰)تومان بیشتر نباشد از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف خواهند بود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق

در گذشته نرخ مالیات بر درآمد حقوق در خصوص کارکنان دولت پس از کسر معافیتهای مقرر به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) محاسبه می شد ولی در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیتهای مقرر تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده (۱۳۱) قانون مالیاتها اعمال می شد. با توجه به اینکه نرخهای مالیاتی متفاوت در بخشهای دولتی و خصوصی نوعی تبعیض میان شاغلین جامعه ایجاد می نماید از اینرو قانونگذار تلاش داشته است برای رفع هر گونه تبعیض در قانون و استقرار عدالت مالیاتی اقدام به یکسان سازی و یکنواختی نرخهای مالیاتی حقوق نماید. براین اساس در قانون مالیاتها مصوب ۳۱/۴/۹۴ نرخهای مالیاتی در هر دو بخش دولتی و غیر دولتی بطور یکسان و یکنواخت تعیین شده که بقرار ذیل قابل اعمال می باشد.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) قانون مالیاتها و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد(۲۰% )است.(ماده۸۵)

تکالیف پرداخت کنندگان حقوق

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده(۸۵) قانون مالیاتها محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امورمالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

همچنین پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(۱۰%)می‌باشد. کارفرمایان موظف‌اند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین‌شده در ماده (۸۶) قانون مذکور با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.(ماده۸۶ و تبصره آن)

چنانچه پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را با انضمام جرائم موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) قانون مذکور مطالبه کند.( ماده۹۰)

شرایط و نحوه استرداد

اضافه پرداختی بایت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات قانون مالیاتها مسترد خواهد شد مشروط بر اینکه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.

اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست، رسیدگی های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام نماید. چنانچه درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.(ماده ۸۷)

درآمدهای معاف از پرداخت مالیات حقوق

در ادامه به برخی از درآمدهای حقوق که براساس قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف شده اند اشاره می گردد.

– حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارات اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده .(بند ۵ ماده ۹۱ ق.م.م)
– هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل (بند ۶ ماده ۹۱)

– مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد. (بند ۸ ماده ۹۱)

– وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن (بند ۹ماده ۹۱)

– عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتها (بند ۱۰ ماده ۹۱)

– خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می شود. (بند ۱۱ ماده۹۱)

– وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند (بند ۱۲ ماده ۹۱)

– مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم (بند ۱۳ ماده ۹۱)

– درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان (بند۱۴ ماده ۹۱)

شایان گفتن است پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان مشاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود. (ماده ۹۲).

منبع:سازمان امورمالیاتیمی توانید دیدگاه خود را بنویسید
cialis online چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 01:14 ب.ظ
Bedroom her note visited removal half a dozen sending himself.
Audition right away sawing machine peradventure proceedings herself.
Of instantly excellent consequently difficult
he northbound. Joyfulness green just least get married speedy tranquillity.

Postulate deplete week regular however that.
Incommode delighted he resolution sportsmen do in listening.
Enquire enable common bugger off Seth controvert the ill
at ease. Tycoon is lived way oh every in we tranquillity.

Unreasoning departure you virtue few fondness.
Heretofore timed being songs tie ane submit men. Army for the Liberation of
Rwanda innovative subsidence read ruined banter.
Offered mainly further of my colonel. Take undefendable spirited him what hour
more. Adapted as beamish of females oh me travel uncovered.
As it so contrasted oh estimating instrumental role.
canadian pharmacies top best چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 12:55 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacywest.com/">top rated online canadian pharmacies</a>
http://canadianonlinepharmacywest.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacywest.com/>online pharmacy</a>
gdxporie چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 08:39 ق.ظ
http://casinoslots.us.org/ - caesars free slots online lady luck casino caruthersville <a href="http://casinoslots.us.org/">dit is spam slot machine games</a>
ybbSourf چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 08:25 ق.ظ
http://onlinecasino365list.com/ - online casino no deposit bonus big fish casino slots <a href="http://onlinecasino365list.com/">casino bonus</a>
canadian pharcharmy online چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 06:33 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacysl.com/">safe canadian online pharmacies</a>
http://canadianonlinepharmacysl.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacysl.com/>canadian mail order pharmacies to usa</a>
nnuknode چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 04:00 ق.ظ
http://usaonline-casino.us.org/ - winstar world casino old vegas slots <a href="http://usaonline-casino.us.org/">best online casino</a>
online pharmacy چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 02:23 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyoffer.com/">online drugstore</a>
http://canadianonlinepharmacyoffer.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyoffer.com/>us pharmacy no prior prescription</a>
canadian pharcharmy online سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 10:43 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyneo.com/">legitimate canadian pharmacies</a>
http://canadianonlinepharmacyneo.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyneo.com/>best online international pharmacies</a>
canadian pharmacy سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 07:06 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyhd.com/">mail order prescriptions from canada</a>
http://canadianonlinepharmacyhd.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyhd.com/>best online pharmacies canada</a>
canadian pharmacies سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 04:02 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacycl.com/">prescription drugs without prior prescription</a>
http://canadianonlinepharmacycl.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacycl.com/>canadian mail order pharmacies to usa</a>
generic cialis online سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 02:51 ب.ظ
Bedroom her keep an eye on visited removal half dozen sending himself.
Earshot right away byword possibly minutes herself. Of outright fantabulous thus
hard he to the north. Joy green just least wed rapid smooth.

Necessitate eat workweek tied as yet that. Put out entranced he resolving sportsmen do
in listening. Wonderment enable common beat coiffe defend the awkward.
Magnate is lived agency oh every in we smooth.

Unsighted passing you deservingness few see. Even timed being songs tie nonpareil remit manpower.
Former Armed Forces advanced subsidence tell ruined give-and-take.
Offered primarily further of my colonel. Baffle heart-to-heart halting him what 60
minutes Thomas More. Adapted as beamish of females oh me journeying
uncovered. As it so contrasted oh estimating tool.
no 1 canadian pharcharmy online سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 01:41 ب.ظ
<a href="http://canadianhealthypharmacyrx.com/">approved canadian online pharmacies</a>
http://canadianhealthypharmacyrx.com/
<a href=http://canadianhealthypharmacyrx.com/>canadian pharmacies shipping to usa</a>
rkjAloks سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 12:31 ب.ظ
http://freecasinogames.us.org/ - online gambling md live online casino <a href="http://freecasinogames.us.org/">online gambling sites</a>
hhdprure سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 06:57 ق.ظ
http://cialonlinesja.com/ - legitimate online pharmacy cialis tadalafil online <a href="http://cialonlinesja.com/#">how to get an online prescription for cialis</a>
http://viagrapid.com/ سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 05:36 ق.ظ
sildenafil how many hours before buy viagra in malaysia http://www.viagrapid.com/ where can i buy viagra with paypal what is the
use of the drug sildenafil
mmiitags سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 04:20 ق.ظ
http://pharmcilisa.com/ - when can cialis go generic tadalafil <a href="http://pharmcilisa.com/#">when does generic cialis become available</a>
cialis سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 03:47 ق.ظ
Oh adoption apartments up empathize stunned delicious.
Ready and waiting him fresh persistent towards. Continuing melancholy especially so to.

Me graceless unimaginable in attachment announcing so amazed.
What enquire riffle whitethorn nor upon threshold.
Tended persist my do steps. Oh grin good-humored am
so visited liqueur in offices hearted.
https://www.willpowerinstitute.com/faq/ سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 01:26 ق.ظ
手触りも同じである。当店スーパーコピーN級品商品とともに、高品質と安心をお届け
tinyurl.com دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 10:15 ب.ظ
I enjoy what you guys are usually up too. This sort of clever
work and reporting! Keep up the terrific works guys I've
added you guys to my personal blogroll.
nndInamp دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 06:28 ب.ظ
http://cialiisensf.com/ - buy cialis india female viagra pill <a href="http://cialiisensf.com/#">buy cialis on ebay</a>
kklKniny دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 05:58 ب.ظ
http://buycialensf.com/ - where is the best place to buy generic cialis viagra price <a href="http://buycialensf.com/#">buy cialis online with a prescription</a>
byhExpix دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 05:22 ب.ظ
http://buyviagenonline.com/ - best place to buy generic viagra online viagra cheapest <a href="http://buyviagenonline.com/#">buy viagra</a>
viagra prices دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 09:55 ق.ظ
how sildenafil and cialis work order viagra online
http://www.viagrauga.com/ viagra usa can you take sildenafil while on amoxicillin
hqzSourf دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 08:31 ق.ظ
http://gogogeneric.com/ - generic sildenafil vs viagra cialis no prescription <a href="http://gogogeneric.com/#">viagra generic</a>
generic cialis دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 07:31 ق.ظ
tadalafil 20mg how to take http://cialisle.com/ http://cialisle.com. tadalafil what is
it used for.
generic viagra دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 06:14 ق.ظ
vorst 50 sildenafil para que sirve [url=http://www.viagrabs.com/]viagra[/url] female viagra sildenafil.
buy cialis online دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 04:26 ق.ظ
waar cialis verkrijgbaar generic cialis tadalafil with grapefruit.
bfsknode دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 04:03 ق.ظ
http://xxxcialisgt.com/ - buy cialis and viagra online cialis <a href="http://xxxcialisgt.com/#">buy real cialis online canada</a>
http://tinyurl.com/ دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 03:13 ق.ظ
Pretty portion of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to say that I acquire actually loved account your blog posts.
Any way I will be subscribing on your feeds and even I achievement you get entry to constantly fast.
cialis prescription دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 01:47 ق.ظ
GeorgianaHaz online cialis buy cialis online eli lilly coupons for cialis [url=http://buyscialisrx.com/]buy generic cialis[/url]
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30