" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
هزینه استهلاک مشمول پرداخت مالیات می‌شود؟

آن قسمت از دارائی‌های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری با گذشت زمان یا سایر عوامل وبدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تاسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.به گزارش میزان، استهلاک دارای معانی بسیاری است که درذیل به چند مورد ازآن اشاره می شود.

-کاهش ارزش یک دارائی، این کاهش عبارتست از اختلاف ارزش یک دارائی در دوزمان مختلف به هر دلیلی که کاهش صورت گرفته باشد.

-توزیع هزینه با ارزش اولیه یک دارائی منهای ارزش اسقاطی ( اگر قابل پیش بینی و تخمین باشد) درطول عمر مفید دارائی

سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارائی ثابت را به طریقی معقول و منظم به دوره های استفاده از آن را استهلاک گویند.


بهای تمام شده معمولا در طول مدت استفاده ازدارائی، ثابت می‌ماند، به طوری که در پایان عمر مفید دارائی، مجموع اقلام استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می‌شود با بهای اولیه منهای ارزشی که برای دارائی اسقاط در نظر گرفته شده است.

باتوجه به نکات فوق حسابداری استهلاک به روشی گفته می‌شود که بر اساس آن بهای تمام شده دارائی ثابت منهای ارزش اسقاط آن، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد می‌شود به طریقی معقول و منطقی سرشکن بشود. بنابر این هدف استهلاک، سرشکن کردن بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارائی.

گفتنی است به تدریج که ازعمر مفید ا قتصادی کاسته می گردد، استهلاک آن به طور منظم به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می‌یابد. معمولا استهلاک از دو طریق بر صورت سود زیان اثر می‌گذارد که تاثیر آن را می‌توان بقرار ذیل خلاصه نمود.

مستقیما به بدهکار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن می شود. ( مانند هزینه استهلاک خودروهایی که مورد استفاده دایره فروش کالا قرار می گیرد) وطبعا به شکل هزینه فروش انعکاس پیدا می‌کند.

استهلاک دیگر مربوط به استهلاک ماشین آلات کارخانه است که به صورت قسمتی از بهای تمام شده کالا ثبت و پس از فروش کالا به بدهکار حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته انتقال می‌یابد.( مانند استهلاک ماشین آلات تولیدی)

انواع استهلاک

درحسابداری استهلاک را به دو نوع کلی می‌توان تقسیم نمود.

۱٫استهلاک به معنای اعم 

حکایت از تخصیص بهای تمام شده دارائی‌ها به دوره های مختلف استفاده از آن‌ها می‌کند. به این ترتیب، هزینه استهلاک درمقابل درآمد هر دوره به حساب منظور می گردد. استهلاک در این معنا به دو گروه قابل تقسیم هستند که عبارتند از :

الف.استهلاک دارائی های مشهود: این نوع دارائی‌ها وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات

ب.استهلاک دارائی‌های نامشهود: این نوع دارائی‌ها موجودیت مادی ندارند مانند سرقفلی ، فرانشیزیا حق امتیاز و حق اختراع و


  1. استهلاک به معنای کاهش منابع طبیعی

مانند انواع معادن که درنتیجه استخراج از مقدارذخیره آنها کاسته می‌شود و وجه افتراق آن با نوع قبلی در این است که گذشت زمان و کاربرد اموال، ماشین الات و تجهیزات ار ارزش آنها می‌کاهد درحالی که استهلاک منابع طبیعی با کاهش مقدار ( و نه لزوما کاهش کیفیت) آنها همراه است.

برآورد استهلاک

اهمیت استهلاک بر حسب نوع مؤسسه و کمیت دارائی‌های آن تغییر می‌کند. درمحاسبه استهلاک دو نوع برآورد ضرورت پیدا می‌کند.

۱٫عمر مفید مال

۲٫ارزش اسقاط آن

علاوه بر دو مورد مذکور ممکن است پیش بینی هزینه پیاده کردن و برچیدن یا تعویض مال لازم شود. طرز برآورد این نوع هزینه‌ها درموسسات متفاوت موجب آن می‌گردد که محاسبه استهلاک بسته به مورد و بر حسب روشی که به کار می‌رود تغییر یابد.

عوامل تعیین هزینه استهلاک:

هزینه استهلاک هر دوره مالی از سرشکن کردن بهای تمام شده (منهای ارزش اسقاط آن) به دست می آید که بر حسب فایده اقتصادی از کاربرد آن در دوره مالی عاید می گردد به عملیات آن دوره تخصیص می‌یابد.

ضمنا متغیرهایی که در محاسبه هزینه استهلاک هر دوره می‌بایست موردتوجه قرار گیرند عبارتند از:

۱٫بهای واقعی( تمام شده)

۲٫برآورد ارزش اسقاط

۳٫برآورد عمرمفید

بنابر این محاسبه استهلاک بستگی به یک عامل واقعی و دو عامل برآوردی یا تخصیصی دارد.

ارزش اسقاط:

ارزش اسقاط عبارت است از مبلغی که پیش بینی می‌شود از فروش مال یا در تعویض به هنگام انصراف از کار آن عاید می شود در این برآورد هزینه پیاده کردن و برچیدن مال هم منظور می‌گردد.

مراحل ثبت استهلاک:

درمورد حسابهای دارائی اصول زیر رعایت می‌شود:

۱٫به هنگام خرید یا تحصیل قلمی از دارائی، آن را به بهای تمام شده ثبت می‌کنند.

۲٫پس از آن، درمورد آن دسته از دارائی ها که عمر معین و محدود دارند، بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته تا تاریخ تهیه گزارش مالی، ملاک تعیین ارزش و درج آن در گزارش های مالی قرار می گیرد و آن را از ارزش دفتری یا مانده مستهلک نشده می‌نامند.

۳٫آن قسمت ازبهای تمام شده که به اصطلاح بکار رفته و فایده‌اش منقضی شده است بر اساس اصل مقابله درآمد با هزینه به حساب هزینه جاری منظور می‌شود.

استهلاک هر دوره به بدهکار حساب هزینه استهلاک و در مورد وسایل تولید، به بدهکار حساب بهای ساخت ( سریال کارخانه) و به بستانکار حساب دارائی گاه به نام استهلاک انباشته منظور می شود.

نکته مهم این است که درنتیجه این عمل بهای تمام شده در طول استفاده از مال جدا و محفوظ و مشخص می ماند و با آنچه به تدریج از طریق استهلاک سالانه، انباشته می‌شود مخلوط نگردد.

حساب دارائی گاه مذکور را که استهلاک انباشته به آن گفته می‌شود درگذشته ذخیره استهلاک می‌نامیدند که می‌بایست از به کار بردن آن اجتناب نمود زیرا عمل ثبت استهلاک منطقا ذخیره‌ای به وجود نمی‌آورد.

هزینه‌های قابل قبول و استهلاک اختصاص داده شده است در سلسله مباحث پیش به شرایطی که از سوی سازمان امورمالیاتی کشور برای پذیرش هزینه های مذکور لحاظ نموده است اشاره شد در این بررسی استهلاکات از منظر قانون مالیاتها مورد کنکاش شده است.

آن قسمت از دارائی‌های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری با گذشت زمان یا سایر عوامل وبدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تاسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک پذیر شامل جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشورتهیه می شود.

گفتنی است افزایش بهای ناشی ازتجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول  پرداخت مالیات بردرآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

درزمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، ما به التفاوت قیمت فروش وارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی درمحاسبه درآمدمشمول مالیات منظور می شود.

درصورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش( درصورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره درمورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.( ماده ۱۴۹ و تبصره های آن)

یکی ازمهمترین نکاتی که درماده مذکور بر آن تاکید شده است موضوع تجدید ارزیابی است که به صراحت بیان می کند، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارائی‌های اشخاص حقوقی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نخواهد شد. ضمنا هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد. به عبارت دیگر درزمان فروش یا معاوضه دارائی های تجدید ارزیابی شده مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی درمحاسبه درآمد مشمول مالیات منظورمی شود.می توانید دیدگاه خود را بنویسید
fjkaysfvuplk شنبه 9 فروردین 1399 10:12 ب.ظ
zeyvkgxemqvi canadian pharmaceuticals online <a href=http://www.centrosubmurena.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1687992>cialis on canada</a> Canadian pharmacy prescriptions canada <a href="http://bbs.rtcim.com/home.php?mod=space&uid=16768">canadian generic viagra</a> online canadian pharmacies
cialis canadian online pharmacy <a href=https://justpaste.it/7mtnx>canadian pharmacy cialis</a> medication cheap canadian drugs <a href="https://bookmarkspot.win/story.php?title=get-generic-cialis#discuss">cialis online pharmacy reviews</a> get prescription online
mkfsutzrnyfi Canadian pharmacy <a href=http://www.ridesharetalks.com/index.php?qa=user&qa_1=indialip96>cialis on canada</a> canadian viagra online pharmacy Canadian Pharmacy <a href="http://awaker.info/home.php?mod=space&uid=537158">generic cialis usa</a> drugs without a prescription
canada online cialis over counter <a href=https://osclassthemes.org/user/profile/236011>canadian pharmacy cialis</a> canada drug store canada drugstore.com <a href="http://www.sviluppoperleuropa.it/sve/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=892665">buy propecia</a> drugs canada online

canada online pharmacies
uvcctebzxfdv شنبه 9 فروردین 1399 09:56 ب.ظ
lgtmhy viagra us pharmacy <a href=http://si1denafilfored.com/>buy generic viagra from india</a> viagra 100mg pytwky genric viagra <a href="http://si1denafilfored.com/">citrate100mg</a> look these up
ynobnliwlqiz شنبه 9 فروردین 1399 09:44 ب.ظ
npmghz discover more here <a href=http://si1denafilfored.com/>sildenafil citrate 100mg</a> sildenafil citrate viagra xiqtpq conversational tone <a href="http://si1denafilfored.com/">sidenfal</a> Read This
yvzxfggkpolu شنبه 9 فروردین 1399 09:05 ب.ظ
guddwanzqrxx canadian pharmaceuticals online [url=http://www.religionforums.org/User-brareport31]canada cialis[/url] cialis online canada canadian pharmacy reviews <a href="http://okbhopal.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=16752">cialis generique en pharmacie</a> Canadian Pharmacy
rx discount [url=http://bbs.yx20.com/home.php?mod=space&uid=1121828]canada cialis[/url] canadian pharmaceuticals online canadian drugs viagra <a href="http://www.filedropper.com/getgenericcialisvziyv">Canadian Pharmacy</a> cialis mexican pharmacy
lxzijpsazvvx viamedic.com [url=http://www.exergetica.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=801226]cialis in canada[/url] cialis free trial buy cialis in canada online <a href="https://timeoftheworld.date/wiki/Purchase_Generic_Cialis">viagra online canada</a> penegra
mail order medications canadian pharmacy [url=http://www.sviluppoperleuropa.it/sve/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=892665]cialis[/url] cheapest generic cialis canada generic cialis online pharmacy <a href="http://www.chimisal.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=957528">ed treatments</a> online pharmacie

pharmaceuticals from canada
zvfvhhauvudr شنبه 9 فروردین 1399 07:23 ب.ظ
pvpxqtpphaon canadian meds <a href=https://www.wattpad.com/user/indiakettle33>cialis online canada</a> prescription prices Canadian Pharmacy <a href="http://knsz.prz.edu.pl/forum/member.php?action=profile&uid=335415">pharmacy cialis</a> canada online drugs
canadian pharma <a href=http://www.weberp.org/forum/member.php?action=profile&uid=145552>cialis online canada</a> Canadian pharmacy online drug <a href="http://winterer.ru/w/index.php?title=Every_little_thing_You_Need_To_Know_About_Allergies">free cialis</a> cialis from mexican pharmacy
tvoilavsjkli Canadian Pharmacy <a href=http://ity.im/nbSTp>canadian cialis</a> canadian pharmacy online viagra cialis canada online <a href="http://www.agriturismo-spigno.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=609424">canadian pharmacist</a> mail order medications
canadian pharmaceuticals online north west pharmacy canada <a href=https://www.openstreetmap.org/user/Vest%20Olsson>cialis on canada</a> viagra from a pharmacy in canada canadian pharmacies mail order generic drugs <a href="https://www.gapyear.com/members/bratail33/">Canadian pharmacy</a> canadian drugs viagra

the canadian pharmacy
fnbbAgods شنبه 9 فروردین 1399 05:29 ب.ظ
herbal viagra https://usaerectionrx.com/ - viagra dosage viagra alternative <a href="https://usaerectionrx.com/#">how does viagra work</a> viagra connect
bbujrdxpusizEE شنبه 9 فروردین 1399 02:49 ب.ظ
genetic viagra lwycumiqylsm viagara <a href="http://rxmedusa.com/">generic substitute for viagra</a> *generic viagra* <a href=http://1stcanadapharm.com/>full report</a>
genetic viagra lguqvmbdbabp generic sildenafil citrate <a href="http://medsildenafilusa.com/">viagra generic 150mg in usa</a> generic viagra usa pharmacies <a href=http://rxmedgenericusa.com/>visit website</a> cost of viagra 100mg walmart
mmqinyhnczym cheap generic viagra ztxjcwoekpqm <a href="http://toppharmacyusa.com/">Visit Website</a> buy sildenafil 100mg uk <a href=http://firstmedsusa.com/>try what she says</a>
sildenafil cirate cheap poogrjwbkauw sildenafil citrate for sale <a href="http://sildenafil-us.com/">Viagra generic</a> generic viagra from usa pharmacy <a href=http://1stmedsusa.com/>linked here</a>

sildenafil citrate tablets 100
lfwcekidzertEE شنبه 9 فروردین 1399 01:17 ب.ظ
viagra 100mg price walmart zbtwplkjntzn viagra 100mg pills for sale <a href="http://toppharmacyusa.com/">why not try these out</a> is generic viagra available in usa <a href=http://1stmedsusa.com/>oldenofil citrate</a>
cenforce sildenafil citrate dookpnbotfps sildenafil vs viagra <a href="http://rxmedusa.com/">consultant</a> viagea <a href=http://rxsildenafilusa.com/>viagra generic 150mg</a> how to buy generic viagra in us
debweazsvjgz sildenafil 20 mg tdgcrgdvnvvr <a href="http://sildenafil-us.com/">sildenafil citrate generic india</a> buy viagra 100 mg <a href=http://rxsildenafilusa.com/>continue</a>
buyig sidenafil vwvaftvaethh usa viagra <a href="http://firstmedsusa.com/">informative post</a> generic viagra us pharmacy <a href=http://firstmedsusa.com/>Discover More</a>

buy revatio
mkpccqeridvg شنبه 9 فروردین 1399 12:52 ب.ظ
ppitfz sneak a peek at this site <a href=http://si1denafilfored.com/>is sildenafil citrate available as a generic outside of usa</a> find more info aijuio viagra buy in canada <a href="http://si1denafilfored.com/">what is generic viagra</a> sildenafil citrate tablets 100mg
spmlxuezaflqEE شنبه 9 فروردین 1399 11:41 ق.ظ
higra 120 tablets ggsmqmliwpur sedinifil <a href="http://rxsildenafilusa.com/">how you can help</a> www.sildenafil.com <a href=http://rxsildenafilusa.com/>you can try here</a>
www.sildenafil wnlgcmdfvomb sildinafil geric us <a href="http://1stmedsusa.com/">discover more</a> *generic viagra* <a href=http://medsildenafilusa.com/>generic sildenafil citrate for sale</a> viagra 50 vs 100
voabtsdsghsq sindafil mgtnfrxeayhw <a href="http://sildenafilrxusa.com/">viagra pill form</a> best price generic viagra <a href=http://1stmedsusa.com/>where to purchase viagra</a>
viagra, revatio in oman pharmacy hlzpfvbjhfji sildenafil generic reviews <a href="http://medsildenafilusa.com/">sildenafil nitrate application</a> sidenfal <a href=http://1stcanadapharm.com/>a replacement</a>

sidenfal
fnbbRhync شنبه 9 فروردین 1399 11:22 ق.ظ
generic viagra online https://usaerectionrx.com/ - generic viagra cost generic viagra cost <a href="https://usaerectionrx.com/#">viagra dosage</a> what does viagra do
qcbtdmddxuhwEE شنبه 9 فروردین 1399 06:47 ق.ظ
genaric viagra kvvwdpyypguh vayagra <a href="http://1stmedsusa.com/">Bonuses</a> sikdenafil <a href=http://firstmedsusa.com/>generic viagra vs viagra</a>
how much is generic viagra xvrfxanuuzxi buy sildafenil <a href="http://rxmedgenericusa.com/">additional hints</a> sildafil citrate <a href=http://toppharmacyusa.com/>navigate to these guys</a> viagra
kbvtckgvbzhg generic sildenafil citrate indian doctor patient reviews uesyiyqmpkyd <a href="http://rxmedgenericusa.com/">Sildenafil citrate</a> buy sildenafil citrate in us <a href=http://rxsildenafilusa.com/>sildenafil 100mg available in the usa</a>
sildenafil vs viagra cfxupwlpgyst sildenafil citrate <a href="http://sildenafil-us.com/">check these guys out</a> generic viagra <a href=http://rxmedusa.com/>click to find out more</a>

www.viagra.com
exowphujwqnh شنبه 9 فروردین 1399 02:58 ق.ظ
bpxcmf click for source <a href=http://si1denafilfored.com/>is there generic form of viagra</a> Generic viagra ybmyzd in the know <a href="http://si1denafilfored.com/">vagra</a> try this out
chloroquine covid-19 شنبه 9 فروردین 1399 02:39 ق.ظ
coronavirus rats [url=http://chloroquine-cureforcoronavirus.com/#]chloroquine coronavirus[/url] is
sars a coronavirus buy chloroquine phosphate online - coronavirus
outbreak symptoms coronavirus china symptoms
ypcojunsrbtr شنبه 9 فروردین 1399 02:23 ق.ظ
deumym funny post <a href=http://si1denafilfored.com/>buy viagra usa</a> viagrs osqzex get the facts <a href="http://si1denafilfored.com/">usa viagra pharmacy</a> visit site
viagra without a doctor prescription canada شنبه 9 فروردین 1399 12:03 ق.ظ
levitra side effects levitra vs viagra write.asp [url=http://viagenmdx.com/#]canadian viagra[/url] groups viagra uk generic generic viagra - viagra from
canada with a prescription the team viagra generic online in descending order
fnbbRhync جمعه 8 فروردین 1399 11:08 ب.ظ
generic viagra without a doctor prescription https://usaerectionrx.com/ - canadian pharmacy viagra buy viagra <a href="https://usaerectionrx.com/#">online viagra</a> viagra vs cialis
plepyxjlrtmeEE جمعه 8 فروردین 1399 10:01 ب.ظ
viagra generic iompyuibdjgq viagra.com <a href="http://toppharmacyusa.com/">generic viagra</a> order viagra <a href=http://sildenafilrxusa.com/>More hints</a>
sildenafil citrate generic india zxvstgfdpjgr viagria <a href="http://toppharmacyusa.com/">good</a> sildenafil citrate no prescription <a href=http://rxmedgenericusa.com/>More hints</a> viagra & generic sildenafil
gwfrzfhbavnw viagre qxltsrpkjics <a href="http://medsildenafilusa.com/">sneak a peek here</a> buy sildenafil citrate in the usa <a href=http://toppharmacyusa.com/>navigate to these guys</a>
genaric viagra gtcbsiqyzova sildenifile <a href="http://rxmedgenericusa.com/">click over here</a> silafenadil <a href=http://rxmedusa.com/>on front page</a>

female viagra
njxbegixuyhhEE جمعه 8 فروردین 1399 09:00 ب.ظ
is there a generic for viagra oudwgrcasunp silfenadil <a href="http://rxmedgenericusa.com/">This site</a> sildenafil citrate 100mg pills <a href=http://sildenafil-us.com/>consultant</a>
women 100mg generic viagra xrrqbvfcedbl generic viagra <a href="http://rxmedusa.com/">visit these guys</a> viagria <a href=http://firstmedsusa.com/>additional hints</a> generic vigra
rsdjcorpgoxy us pharmacy viagra rwmpncsdqqyb <a href="http://rxmedusa.com/">website</a> viragra <a href=http://rxsildenafilusa.com/>viagra vs sildenefil</a>
generic viagra price viagra jtvwmhrhroxk generic viagra sildenafil 100mg without prescription <a href="http://rxmedgenericusa.com/">viagra generic</a> sildenafil citrate 100mg once per week <a href=http://sildenafil-us.com/>view siteA…</a>

where to buy generic viagra in us
zshjyuykzfkd جمعه 8 فروردین 1399 08:08 ب.ظ
vxolnoxddosr canadian drugs mail <a href=https://writeablog.net/pestjason45/everything-you-need-to-know-about-allergies>buy cialis from canada</a> Canadian Pharmacy cheap meds in canada <a href="https://www.sitiosbolivia.com/author/pestjason50/">canadian pharmaceuticals online</a> canadian cialis generic
canadian pharmaceuticals online <a href=https://championsleage.review/wiki/Whatever_You_Need_To_Know_About_Allergies>canadian cialis</a> canada rx discounters india pharmacy cialis <a href="http://wikitechsolutions.com/index.php?qa=user&qa_1=actionidea26">viagra india</a> canadian pharmaceuticals for usa sales
ryblkrcedttp northwest canadian pharmacy <a href=https://bookmarking.win/story.php?title=purchase-generic-cialis#discuss>buy cialis from canada</a> buying cialis canada viagra work <a href="http://ziyuanchong.com/home.php?mod=space&uid=160405">canadian pharmaceuticals online</a> buying cialis canada
cialis without a prescription cialis pills <a href=https://kostsurabaya.net/author/brakettle41/>cialis on canada</a> canadian pharmacy viagra cialis canadian pharmacy <a href="https://www.evernote.com/shard/s358/sh/4f116d70-be95-4ebe-89b2-bed2713af827/660bd3169bfe5c7ae0e0a95d6fe8d66a">viagra.com canada</a> drugs erectile dysfunction

Canadian Pharmacy
qzolispkrddp جمعه 8 فروردین 1399 07:14 ب.ظ
vqjboz viagra from manly <a href=http://si1denafilfored.com/>natural female viagra pills walmart</a> pop over to this website xlwsrh pop over to this web-site <a href="http://si1denafilfored.com/">citrate in viagra</a> natural female viagra pills walmart
viagra for sale جمعه 8 فروردین 1399 05:01 ب.ظ
calcium channel blockers drugs and viagra use [url=http://viagenmdx.com/#]how much viagra
should i take the first time?[/url] viagra vs
levitra viagra imgboard.cgi canadian pharmacy generic viagra - viagra s t compare viagra,viagra and levitra
ntnnSoarp جمعه 8 فروردین 1399 03:41 ب.ظ
vardenafil reviews https://vardenafilaxrg.com/ - vardenafil hcl 20 mg tablet vardenafil 20mg online <a href="https://vardenafilaxrg.com/#">vardenafil vs sildenafil</a> vardenafil review
바카라사이트 جمعه 8 فروردین 1399 12:17 ب.ظ
dkjeroie oiwer
파워볼사이트 جمعه 8 فروردین 1399 12:16 ب.ظ
dkjeroieee
놀이터 جمعه 8 فروردین 1399 12:15 ب.ظ
cdjkekjeroiwe
먹튀검증 جمعه 8 فروردین 1399 12:12 ب.ظ
ckelkrlk eoiwoire
사설토토사이트 جمعه 8 فروردین 1399 12:08 ب.ظ
wow god coier
메이저놀이터 جمعه 8 فروردین 1399 12:07 ب.ظ
kcjekjrkj eoiw eroio
dvbzBeacy جمعه 8 فروردین 1399 11:28 ق.ظ
cialis pills https://buycialensf.com/ - cialis free trial cialis pills <a href="https://buycialensf.com/#">canadian pharmacy cialis 20mg</a> cialis 20mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو