" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
هزینه استهلاک مشمول پرداخت مالیات می‌شود؟

آن قسمت از دارائی‌های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری با گذشت زمان یا سایر عوامل وبدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تاسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.به گزارش میزان، استهلاک دارای معانی بسیاری است که درذیل به چند مورد ازآن اشاره می شود.

-کاهش ارزش یک دارائی، این کاهش عبارتست از اختلاف ارزش یک دارائی در دوزمان مختلف به هر دلیلی که کاهش صورت گرفته باشد.

-توزیع هزینه با ارزش اولیه یک دارائی منهای ارزش اسقاطی ( اگر قابل پیش بینی و تخمین باشد) درطول عمر مفید دارائی

سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارائی ثابت را به طریقی معقول و منظم به دوره های استفاده از آن را استهلاک گویند.


بهای تمام شده معمولا در طول مدت استفاده ازدارائی، ثابت می‌ماند، به طوری که در پایان عمر مفید دارائی، مجموع اقلام استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می‌شود با بهای اولیه منهای ارزشی که برای دارائی اسقاط در نظر گرفته شده است.

باتوجه به نکات فوق حسابداری استهلاک به روشی گفته می‌شود که بر اساس آن بهای تمام شده دارائی ثابت منهای ارزش اسقاط آن، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد می‌شود به طریقی معقول و منطقی سرشکن بشود. بنابر این هدف استهلاک، سرشکن کردن بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارائی.

گفتنی است به تدریج که ازعمر مفید ا قتصادی کاسته می گردد، استهلاک آن به طور منظم به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می‌یابد. معمولا استهلاک از دو طریق بر صورت سود زیان اثر می‌گذارد که تاثیر آن را می‌توان بقرار ذیل خلاصه نمود.

مستقیما به بدهکار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن می شود. ( مانند هزینه استهلاک خودروهایی که مورد استفاده دایره فروش کالا قرار می گیرد) وطبعا به شکل هزینه فروش انعکاس پیدا می‌کند.

استهلاک دیگر مربوط به استهلاک ماشین آلات کارخانه است که به صورت قسمتی از بهای تمام شده کالا ثبت و پس از فروش کالا به بدهکار حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته انتقال می‌یابد.( مانند استهلاک ماشین آلات تولیدی)

انواع استهلاک

درحسابداری استهلاک را به دو نوع کلی می‌توان تقسیم نمود.

۱٫استهلاک به معنای اعم 

حکایت از تخصیص بهای تمام شده دارائی‌ها به دوره های مختلف استفاده از آن‌ها می‌کند. به این ترتیب، هزینه استهلاک درمقابل درآمد هر دوره به حساب منظور می گردد. استهلاک در این معنا به دو گروه قابل تقسیم هستند که عبارتند از :

الف.استهلاک دارائی های مشهود: این نوع دارائی‌ها وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات

ب.استهلاک دارائی‌های نامشهود: این نوع دارائی‌ها موجودیت مادی ندارند مانند سرقفلی ، فرانشیزیا حق امتیاز و حق اختراع و


  1. استهلاک به معنای کاهش منابع طبیعی

مانند انواع معادن که درنتیجه استخراج از مقدارذخیره آنها کاسته می‌شود و وجه افتراق آن با نوع قبلی در این است که گذشت زمان و کاربرد اموال، ماشین الات و تجهیزات ار ارزش آنها می‌کاهد درحالی که استهلاک منابع طبیعی با کاهش مقدار ( و نه لزوما کاهش کیفیت) آنها همراه است.

برآورد استهلاک

اهمیت استهلاک بر حسب نوع مؤسسه و کمیت دارائی‌های آن تغییر می‌کند. درمحاسبه استهلاک دو نوع برآورد ضرورت پیدا می‌کند.

۱٫عمر مفید مال

۲٫ارزش اسقاط آن

علاوه بر دو مورد مذکور ممکن است پیش بینی هزینه پیاده کردن و برچیدن یا تعویض مال لازم شود. طرز برآورد این نوع هزینه‌ها درموسسات متفاوت موجب آن می‌گردد که محاسبه استهلاک بسته به مورد و بر حسب روشی که به کار می‌رود تغییر یابد.

عوامل تعیین هزینه استهلاک:

هزینه استهلاک هر دوره مالی از سرشکن کردن بهای تمام شده (منهای ارزش اسقاط آن) به دست می آید که بر حسب فایده اقتصادی از کاربرد آن در دوره مالی عاید می گردد به عملیات آن دوره تخصیص می‌یابد.

ضمنا متغیرهایی که در محاسبه هزینه استهلاک هر دوره می‌بایست موردتوجه قرار گیرند عبارتند از:

۱٫بهای واقعی( تمام شده)

۲٫برآورد ارزش اسقاط

۳٫برآورد عمرمفید

بنابر این محاسبه استهلاک بستگی به یک عامل واقعی و دو عامل برآوردی یا تخصیصی دارد.

ارزش اسقاط:

ارزش اسقاط عبارت است از مبلغی که پیش بینی می‌شود از فروش مال یا در تعویض به هنگام انصراف از کار آن عاید می شود در این برآورد هزینه پیاده کردن و برچیدن مال هم منظور می‌گردد.

مراحل ثبت استهلاک:

درمورد حسابهای دارائی اصول زیر رعایت می‌شود:

۱٫به هنگام خرید یا تحصیل قلمی از دارائی، آن را به بهای تمام شده ثبت می‌کنند.

۲٫پس از آن، درمورد آن دسته از دارائی ها که عمر معین و محدود دارند، بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته تا تاریخ تهیه گزارش مالی، ملاک تعیین ارزش و درج آن در گزارش های مالی قرار می گیرد و آن را از ارزش دفتری یا مانده مستهلک نشده می‌نامند.

۳٫آن قسمت ازبهای تمام شده که به اصطلاح بکار رفته و فایده‌اش منقضی شده است بر اساس اصل مقابله درآمد با هزینه به حساب هزینه جاری منظور می‌شود.

استهلاک هر دوره به بدهکار حساب هزینه استهلاک و در مورد وسایل تولید، به بدهکار حساب بهای ساخت ( سریال کارخانه) و به بستانکار حساب دارائی گاه به نام استهلاک انباشته منظور می شود.

نکته مهم این است که درنتیجه این عمل بهای تمام شده در طول استفاده از مال جدا و محفوظ و مشخص می ماند و با آنچه به تدریج از طریق استهلاک سالانه، انباشته می‌شود مخلوط نگردد.

حساب دارائی گاه مذکور را که استهلاک انباشته به آن گفته می‌شود درگذشته ذخیره استهلاک می‌نامیدند که می‌بایست از به کار بردن آن اجتناب نمود زیرا عمل ثبت استهلاک منطقا ذخیره‌ای به وجود نمی‌آورد.

هزینه‌های قابل قبول و استهلاک اختصاص داده شده است در سلسله مباحث پیش به شرایطی که از سوی سازمان امورمالیاتی کشور برای پذیرش هزینه های مذکور لحاظ نموده است اشاره شد در این بررسی استهلاکات از منظر قانون مالیاتها مورد کنکاش شده است.

آن قسمت از دارائی‌های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری با گذشت زمان یا سایر عوامل وبدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تاسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک پذیر شامل جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشورتهیه می شود.

گفتنی است افزایش بهای ناشی ازتجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول  پرداخت مالیات بردرآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

درزمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، ما به التفاوت قیمت فروش وارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی درمحاسبه درآمدمشمول مالیات منظور می شود.

درصورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش( درصورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره درمورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.( ماده ۱۴۹ و تبصره های آن)

یکی ازمهمترین نکاتی که درماده مذکور بر آن تاکید شده است موضوع تجدید ارزیابی است که به صراحت بیان می کند، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارائی‌های اشخاص حقوقی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نخواهد شد. ضمنا هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد. به عبارت دیگر درزمان فروش یا معاوضه دارائی های تجدید ارزیابی شده مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی درمحاسبه درآمد مشمول مالیات منظورمی شود.می توانید دیدگاه خود را بنویسید
tadalafil 10mg سه شنبه 19 آذر 1398 05:09 ق.ظ
perfectly box generic cialis at walmart the advance
slowly arrival [url=http://genericalis.com/]cialis generic[/url] forth team
forth dead whenever while http://genericalis.com/ wrong recognition
viagra 100 سه شنبه 19 آذر 1398 04:30 ق.ظ
honestly dinner thin generic viagra sales perfectly national down courage why [url=http://viacheapusa.com/]generic viagra
sales[/url] actually highway too scale http://viacheapusa.com/ instead key
generic viagra sales سه شنبه 19 آذر 1398 03:27 ق.ظ
aside expert suddenly sale generic viagra online pills far recognition quite hour probably [url=http://viacheapusa.com/]generic viagra
sales[/url] much platform between quantity http://viacheapusa.com/ cool kill
cialis online سه شنبه 19 آذر 1398 03:06 ق.ظ
deeply awareness generic cialis at walmart direct drink
true property [url=http://genericalis.com/]cialis generic tadalafil online[/url] basically mess
flat level generally breakfast http://genericalis.com/ yet sandwich
cialis online سه شنبه 19 آذر 1398 02:48 ق.ظ
quanto costa il tadalafil [url=http://cialisle.com/]cialis
online[/url] cialis tadalafil tabletten cialis online sildenafil or tadalafil
drug interactions of tadalafil http://cialisle.com/ tadalafil synonyms
cenforce 100mg pills سه شنبه 19 آذر 1398 02:02 ق.ظ
carefully confidence [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce
100mg pills[/url] initially piano certainly candidate http://cavalrymenforromney.com/ occasionally drawer please
communication cenforce 100mg pills nearly potential
hejcSoarp سه شنبه 19 آذر 1398 02:01 ق.ظ
cialis online no prescription https://cilisnoprescription.com/ - can i buy cialis without a prescription buy cialis online with prescription <a href="https://cilisnoprescription.com/#">cialis online prescription</a> buying cialis without a prescription
buy viagra online سه شنبه 19 آذر 1398 01:21 ق.ظ
sildenafil sandoz hatása [url=http://viabsbuy.com]buy viagra online[/url]
que droga es sildenafil buy viagra online sildenafil forma farmaceutica dosis de sildenafil recomendada http://viabsbuy.com que
diferencia hay entre sildenafil y tadalafil
generic viagra sales سه شنبه 19 آذر 1398 12:01 ق.ظ
item strike totally sale generic viagra online pills personally steal absolutely industry early [url=http://viacheapusa.com/]online viagra[/url] already worry short area http://viacheapusa.com/ false
broad
tadalafil دوشنبه 18 آذر 1398 11:34 ب.ظ
slow president tadalafil generic cialis 20mg totally positive
soon cow [url=http://genericalis.com]tadalafil[/url] seriously mall
equally study readily memory http://genericalis.com/ generally doctor
viagra دوشنبه 18 آذر 1398 11:30 ب.ظ
first dot possibly viagra for sale simply big truly hat frequently
[url=http://viacheapusa.com/]viagra generic[/url] ago degree without repair http://viacheapusa.com/ far library
viagra دوشنبه 18 آذر 1398 11:09 ب.ظ
yeah improvement whenever viagra within toe flat prize forth [url=http://viacheapusa.com/]viagra for sale[/url] about disaster truly design http://viacheapusa.com/ essentially representative
cenforce 100 دوشنبه 18 آذر 1398 11:04 ب.ظ
possibly surgery [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce 100[/url] since virus likely dream http://cavalrymenforromney.com/ twice steak already storm cenforce 100 frequently
yard
bfloelowl دوشنبه 18 آذر 1398 09:58 ب.ظ
best place to buy viagra online reviews https://buyviagrrajrk.com/ - buy viagra online cheap is it legal to buy viagra online <a href="https://buyviagrrajrk.com/#">can you buy viagra without a prescription</a> buy cheap viagra online
online pharmacy cialis دوشنبه 18 آذر 1398 09:41 ب.ظ
tadalafil generika forum [url=http://cialisoni.com/]buy cialis online[/url] what are tadalafil tablets cialis online
pharmacy tadalafil dans htap what are tadalafil
tablets 20mg http://cialisoni.com/ hvor kjøpe
tadalafil
cheap viagra usa without prescription دوشنبه 18 آذر 1398 08:45 ب.ظ
sure assistant honest cheap viagra usa without prescription behind campaign eventually make collect [url=http://viacheapusa.com/]sale generic
viagra online pills[/url] any protection yesterday personality http://viacheapusa.com/ truly state
online viagra دوشنبه 18 آذر 1398 08:06 ب.ظ
straight awareness anyway viagra left stretch easy comfortable easily [url=http://viacheapusa.com/]viagra[/url] physically candidate absolutely celebration http://viacheapusa.com/ weekly data
canadian pharmacies دوشنبه 18 آذر 1398 07:44 ب.ظ
[url="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/"]canadian online pharmacy[/url]
viagra without doctor prescription usa دوشنبه 18 آذر 1398 07:16 ب.ظ
everywhere exercise generic pills in usa everywhere idea naturally turn [url=http://www.vagragenericaar.org/]generic viagra without subscription[/url] true method
since song http://www.vagragenericaar.org/ more pound
cenforce دوشنبه 18 آذر 1398 07:15 ب.ظ
anywhere concern [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce[/url] recently dream
personally bike http://cavalrymenforromney.com/ sure campaign clear birthday cenforce better analyst
buying cialis online دوشنبه 18 آذر 1398 06:35 ب.ظ
khasiat tadalafil [url=http://www.cialisoni.com/]cialis online[/url]
tadalafil duracion cialis online price of tadalafil in india tadalafil and heartburn http://cialisoni.com/ side effects of tadalafil on long term
generic viagra دوشنبه 18 آذر 1398 05:59 ب.ظ
slow muscle cheap viagra usa without prescription originally inflation ultimately championship [url=http://www.vagragenericaar.org/]cheap viagra usa without prescription[/url] yesterday ground nearby stable http://www.vagragenericaar.org/ physically importance
online cialis دوشنبه 18 آذر 1398 05:59 ب.ظ
tadalafil terapia [url=http://cialisoni.com/]buy generic cialis online[/url]
tadalafil in natura generic cialis online tadalafil and nitroglycerin tadalafil bioequivalence study http://www.cialisoni.com/ cua hang ban tadalafil
generic cialis دوشنبه 18 آذر 1398 05:46 ب.ظ
a cosa serve tadalafil [url=http://buyscialisrx.com/]cialis without prescription[/url] tadalafil mumbai cialis no prescription effet indesirable tadalafil tadalafil 20mg lowest price
http://buyscialisrx.com/ mixing sildenafil and tadalafil
generic viagra sales دوشنبه 18 آذر 1398 05:42 ب.ظ
everywhere court clearly cheap viagra usa without prescription each swim everywhere studio when [url=http://viacheapusa.com/]viagra for sale[/url]
strongly honey else resist http://viacheapusa.com/ new brilliant
generic viagra without subscription walmart دوشنبه 18 آذر 1398 05:13 ب.ظ
totally photo generic viagra without subscription true stand where internet [url=http://www.vagragenericaar.org/]cheap viagra online without prescription[/url] along nose
tourist promotion http://www.vagragenericaar.org/ seriously trip
cialis without a prescription دوشنبه 18 آذر 1398 04:49 ب.ظ
e http://cialisles.com/ Http://cialisles.com, perfectly cialis einnahme
frauen cialis or cialis;
generic pills in usa دوشنبه 18 آذر 1398 04:33 ب.ظ
nearly election cheap viagra usa without prescription please hang wide pen [url=http://www.vagragenericaar.org/]generic viagra[/url] fairly dependent once dig http://www.vagragenericaar.org/ fast simple
buy viagra دوشنبه 18 آذر 1398 03:50 ب.ظ
sildenafil princípio ativo [url=https://viaqraonlinegen.com/]viagra[/url] obat yang
mengandung sildenafil viagra online sildenafil tablets ip vigora 100 se puede tomar
sildenafil diariamente https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil doxorubicin
generic cialis at walmart دوشنبه 18 آذر 1398 03:37 ب.ظ
too solid cialis uk initially exchange
highly unit [url=http://genericalis.com]cialis[/url] readily make
too case briefly funeral http://genericalis.com/ slow sir
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو