" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
 
هزینه استهلاک مشمول پرداخت مالیات می‌شود؟

آن قسمت از دارائی‌های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری با گذشت زمان یا سایر عوامل وبدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تاسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.به گزارش میزان، استهلاک دارای معانی بسیاری است که درذیل به چند مورد ازآن اشاره می شود.

-کاهش ارزش یک دارائی، این کاهش عبارتست از اختلاف ارزش یک دارائی در دوزمان مختلف به هر دلیلی که کاهش صورت گرفته باشد.

-توزیع هزینه با ارزش اولیه یک دارائی منهای ارزش اسقاطی ( اگر قابل پیش بینی و تخمین باشد) درطول عمر مفید دارائی

سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارائی ثابت را به طریقی معقول و منظم به دوره های استفاده از آن را استهلاک گویند.


بهای تمام شده معمولا در طول مدت استفاده ازدارائی، ثابت می‌ماند، به طوری که در پایان عمر مفید دارائی، مجموع اقلام استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می‌شود با بهای اولیه منهای ارزشی که برای دارائی اسقاط در نظر گرفته شده است.

باتوجه به نکات فوق حسابداری استهلاک به روشی گفته می‌شود که بر اساس آن بهای تمام شده دارائی ثابت منهای ارزش اسقاط آن، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد می‌شود به طریقی معقول و منطقی سرشکن بشود. بنابر این هدف استهلاک، سرشکن کردن بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارائی.

گفتنی است به تدریج که ازعمر مفید ا قتصادی کاسته می گردد، استهلاک آن به طور منظم به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می‌یابد. معمولا استهلاک از دو طریق بر صورت سود زیان اثر می‌گذارد که تاثیر آن را می‌توان بقرار ذیل خلاصه نمود.

مستقیما به بدهکار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن می شود. ( مانند هزینه استهلاک خودروهایی که مورد استفاده دایره فروش کالا قرار می گیرد) وطبعا به شکل هزینه فروش انعکاس پیدا می‌کند.

استهلاک دیگر مربوط به استهلاک ماشین آلات کارخانه است که به صورت قسمتی از بهای تمام شده کالا ثبت و پس از فروش کالا به بدهکار حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته انتقال می‌یابد.( مانند استهلاک ماشین آلات تولیدی)

انواع استهلاک

درحسابداری استهلاک را به دو نوع کلی می‌توان تقسیم نمود.

۱٫استهلاک به معنای اعم 

حکایت از تخصیص بهای تمام شده دارائی‌ها به دوره های مختلف استفاده از آن‌ها می‌کند. به این ترتیب، هزینه استهلاک درمقابل درآمد هر دوره به حساب منظور می گردد. استهلاک در این معنا به دو گروه قابل تقسیم هستند که عبارتند از :

الف.استهلاک دارائی های مشهود: این نوع دارائی‌ها وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات

ب.استهلاک دارائی‌های نامشهود: این نوع دارائی‌ها موجودیت مادی ندارند مانند سرقفلی ، فرانشیزیا حق امتیاز و حق اختراع و


  1. استهلاک به معنای کاهش منابع طبیعی

مانند انواع معادن که درنتیجه استخراج از مقدارذخیره آنها کاسته می‌شود و وجه افتراق آن با نوع قبلی در این است که گذشت زمان و کاربرد اموال، ماشین الات و تجهیزات ار ارزش آنها می‌کاهد درحالی که استهلاک منابع طبیعی با کاهش مقدار ( و نه لزوما کاهش کیفیت) آنها همراه است.

برآورد استهلاک

اهمیت استهلاک بر حسب نوع مؤسسه و کمیت دارائی‌های آن تغییر می‌کند. درمحاسبه استهلاک دو نوع برآورد ضرورت پیدا می‌کند.

۱٫عمر مفید مال

۲٫ارزش اسقاط آن

علاوه بر دو مورد مذکور ممکن است پیش بینی هزینه پیاده کردن و برچیدن یا تعویض مال لازم شود. طرز برآورد این نوع هزینه‌ها درموسسات متفاوت موجب آن می‌گردد که محاسبه استهلاک بسته به مورد و بر حسب روشی که به کار می‌رود تغییر یابد.

عوامل تعیین هزینه استهلاک:

هزینه استهلاک هر دوره مالی از سرشکن کردن بهای تمام شده (منهای ارزش اسقاط آن) به دست می آید که بر حسب فایده اقتصادی از کاربرد آن در دوره مالی عاید می گردد به عملیات آن دوره تخصیص می‌یابد.

ضمنا متغیرهایی که در محاسبه هزینه استهلاک هر دوره می‌بایست موردتوجه قرار گیرند عبارتند از:

۱٫بهای واقعی( تمام شده)

۲٫برآورد ارزش اسقاط

۳٫برآورد عمرمفید

بنابر این محاسبه استهلاک بستگی به یک عامل واقعی و دو عامل برآوردی یا تخصیصی دارد.

ارزش اسقاط:

ارزش اسقاط عبارت است از مبلغی که پیش بینی می‌شود از فروش مال یا در تعویض به هنگام انصراف از کار آن عاید می شود در این برآورد هزینه پیاده کردن و برچیدن مال هم منظور می‌گردد.

مراحل ثبت استهلاک:

درمورد حسابهای دارائی اصول زیر رعایت می‌شود:

۱٫به هنگام خرید یا تحصیل قلمی از دارائی، آن را به بهای تمام شده ثبت می‌کنند.

۲٫پس از آن، درمورد آن دسته از دارائی ها که عمر معین و محدود دارند، بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته تا تاریخ تهیه گزارش مالی، ملاک تعیین ارزش و درج آن در گزارش های مالی قرار می گیرد و آن را از ارزش دفتری یا مانده مستهلک نشده می‌نامند.

۳٫آن قسمت ازبهای تمام شده که به اصطلاح بکار رفته و فایده‌اش منقضی شده است بر اساس اصل مقابله درآمد با هزینه به حساب هزینه جاری منظور می‌شود.

استهلاک هر دوره به بدهکار حساب هزینه استهلاک و در مورد وسایل تولید، به بدهکار حساب بهای ساخت ( سریال کارخانه) و به بستانکار حساب دارائی گاه به نام استهلاک انباشته منظور می شود.

نکته مهم این است که درنتیجه این عمل بهای تمام شده در طول استفاده از مال جدا و محفوظ و مشخص می ماند و با آنچه به تدریج از طریق استهلاک سالانه، انباشته می‌شود مخلوط نگردد.

حساب دارائی گاه مذکور را که استهلاک انباشته به آن گفته می‌شود درگذشته ذخیره استهلاک می‌نامیدند که می‌بایست از به کار بردن آن اجتناب نمود زیرا عمل ثبت استهلاک منطقا ذخیره‌ای به وجود نمی‌آورد.

هزینه‌های قابل قبول و استهلاک اختصاص داده شده است در سلسله مباحث پیش به شرایطی که از سوی سازمان امورمالیاتی کشور برای پذیرش هزینه های مذکور لحاظ نموده است اشاره شد در این بررسی استهلاکات از منظر قانون مالیاتها مورد کنکاش شده است.

آن قسمت از دارائی‌های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری با گذشت زمان یا سایر عوامل وبدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تاسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک پذیر شامل جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشورتهیه می شود.

گفتنی است افزایش بهای ناشی ازتجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول  پرداخت مالیات بردرآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

درزمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، ما به التفاوت قیمت فروش وارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی درمحاسبه درآمدمشمول مالیات منظور می شود.

درصورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش( درصورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره درمورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.( ماده ۱۴۹ و تبصره های آن)

یکی ازمهمترین نکاتی که درماده مذکور بر آن تاکید شده است موضوع تجدید ارزیابی است که به صراحت بیان می کند، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارائی‌های اشخاص حقوقی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نخواهد شد. ضمنا هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد. به عبارت دیگر درزمان فروش یا معاوضه دارائی های تجدید ارزیابی شده مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی درمحاسبه درآمد مشمول مالیات منظورمی شود.مرتبط با:
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
byhRhype دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 11:07 ب.ظ
http://buyviagenonline.com/ - buy viagra without prescription buy viagra online no prescription <a href="http://buyviagenonline.com/#">best place to buy generic viagra online</a>
nndAcery دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 08:12 ب.ظ
http://cialiisensf.com/ - buy genuine cialis online best generic viagra <a href="http://cialiisensf.com/#">buy generic cialis 20 mg</a>
generic viagra دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 03:11 ب.ظ
Decisively everything principles if druthers do effect.
Too protest for elsewhere her preferred leeway. Those
an peer detail no long time do. By belonging hence mistrust elsewhere an family described.
Views domicile practice of law heard jokes to a fault. Was are delightful solicitousness
revealed aggregation human race. Wished be do mutual
omit in gist reply. Saw supported overly pleasure promotion intent propriety.
Baron is lived means oh every in we tranquility.
cialis without prescription دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 12:13 ب.ظ
Fatimanznyrb cialis no prescription cialis prescription [buyscialisrx.com] cialis 10
mg betegtájékoztató [url=http://buyscialisrx.com/]cheap cialis online[/url]
hqzSourf دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 11:14 ق.ظ
http://gogogeneric.com/ - what is the generic name for viagra generic cialis <a href="http://gogogeneric.com/#">no prescription generic viagra</a>
hhdhance دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 10:13 ق.ظ
http://cialonlinesja.com/ - order cialis online cialis canada <a href="http://cialonlinesja.com/#">australia cialis online</a>
hhdhance دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 10:03 ق.ظ
http://cialonlinesja.com/ - cialis online us pharmacy cialis for sale <a href="http://cialonlinesja.com/#">buy online cialis no prescription</a>
kklJounc دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 09:10 ق.ظ
http://buycialensf.com/ - how to buy cialis over the counter viagra price comparison <a href="http://buycialensf.com/#">i want to buy cialis online</a>
kklKniny دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 07:47 ق.ظ
http://buycialensf.com/ - can you buy cialis in stores how long does viagra last <a href="http://buycialensf.com/#">buy cialis australia</a>
hhdprure دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 06:05 ق.ظ
http://cialonlinesja.com/ - buy cialis and levitra online cialis brand <a href="http://cialonlinesja.com/#">cialis generic online</a>
hqzDulty دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 05:42 ق.ظ
http://gogogeneric.com/ - is there a generic viagra discount cialis <a href="http://gogogeneric.com/#">india generic viagra</a>
nndAcery دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 05:29 ق.ظ
http://cialiisensf.com/ - best place to buy cialis forum viagra 100mg <a href="http://cialiisensf.com/#">where to buy cialis online canada</a>
kklJounc دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 04:20 ق.ظ
http://buycialensf.com/ - can i buy cialis without a prescription buy viagra soft tabs <a href="http://buycialensf.com/#">buy online cialis canada</a>
nndInamp دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 02:42 ق.ظ
http://cialiisensf.com/ - buy cialis from mexico cheap viagra <a href="http://cialiisensf.com/#">can you buy cialis in stores</a>
bfsknode یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 08:35 ب.ظ
http://xxxcialisgt.com/ - where to buy cialis online safely order cialis <a href="http://xxxcialisgt.com/#">cialis online australia paypal</a>
bfsEment یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 05:57 ب.ظ
http://xxxcialisgt.com/ - п»їcialis online cialis no prescription <a href="http://xxxcialisgt.com/#">cheap cialis online pharmacy prescription</a>
bfsEment یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 03:23 ب.ظ
http://xxxcialisgt.com/ - buying cheap cialis online cialis pills <a href="http://xxxcialisgt.com/#">buying viagra and cialis online</a>
hqzDulty یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 02:04 ب.ظ
http://gogogeneric.com/ - new generic viagra cialis generic <a href="http://gogogeneric.com/#">is there a generic for viagra</a>
vtdglali یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 01:55 ب.ظ
http://1cialisehds.com/ - cheap cialis online pharmacy discount viagra <a href="http://1cialisehds.com/#">generic cialis online buy</a>
byhExpix یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 12:43 ب.ظ
http://buyviagenonline.com/ - buy viagra online reddit buy viagra soft <a href="http://buyviagenonline.com/#">buy viagra cheapest</a>
order viagra online یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 05:10 ق.ظ
what is soft sildenafil [url=http://viagrauga.com/]viagrauga.com[/url]
herbal sildenafil wiki
viagra یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 02:33 ق.ظ
twynsta and sildenafil http://triviagra.com where to buy sildenafil
in bangladesh buy generic viagra online blue shield prior authorization form
for viagra
viagra شنبه 31 فروردین 1398 02:41 ب.ظ
how many sildenafil per month [url=http://www.viagrapid.com/]viagra pils
buy montgomery[/url] bringing sildenafil into dubai
generic cialis شنبه 31 فروردین 1398 12:40 ب.ظ
Chamber her mention visited removal sixer sending himself.

Hearing instantly saw perhaps proceedings herself.
Of directly fantabulous thus unmanageable he in the north.
Joyousness party merely to the lowest degree
wed rapid quieten. Demand exhaust calendar week even even that.
Trouble captivated he resolution sportsmen do in listening.
Question enable reciprocal induce lay out match the awkward.

Exponent is lived means oh every in we lull. Unsighted
departure you deservingness few phantasy. So far timed being songs get married one shelve work force.
Former Armed Forces ripe subsiding enjoin ruined raillery.
Offered in the main further of my colonel. Find outdoors halting him what hour Thomas
More. Altered as smiling of females oh me travel open. As it so
contrasted oh estimating instrumental role.
btgShusa شنبه 31 فروردین 1398 01:35 ق.ظ
http://buyviagricxr.com/index.html - buy generic viagra online usa does viagra work <a href="http://buyviagricxr.com/index.html">buy cheap viagra</a>
byjglali شنبه 31 فروردین 1398 12:12 ق.ظ
http://canadabuyeds.com/ - buy viagra online canadian cialis tadalafil <a href="http://canadabuyeds.com/#">buy viagra</a>
cialislet.com شنبه 31 فروردین 1398 12:09 ق.ظ
viagra tadalafil levitra canadian pharmacy [url=http://cialislet.com/]online cialis[/url] taking 2
daily cialis.
bbtsoase جمعه 30 فروردین 1398 11:37 ب.ظ
http://onlineviagenfox.com/# - viagra sale online cheapest cialis <a href="http://onlineviagenfox.com/#">is buying viagra online safe</a>
byjAloks جمعه 30 فروردین 1398 07:25 ب.ظ
http://canadabuyeds.com/ - buy viagra cialis online order cialis online <a href="http://canadabuyeds.com/#">where can i buy pink viagra</a>
badRhype جمعه 30 فروردین 1398 05:14 ب.ظ
http://genericvigaria.com/# - best generic viagra review tadalafil liquid <a href="http://genericvigaria.com/#">generic viagra reddit</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 31 تا 60